Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú na zmluvy uzatvorené na diaľku v e-shope WWW.Missdangerous.com medzi predávajúcim a kupujúcim podľa Zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku.

Predávajúcim je: Bonus Finance s.r.o, Kukučínova 4445/30, 92601 Sereď, zapísané v obchodnom registri vedenom okresného súdu Trnava , oddiel s.r.o, vložka č. 51076/T, identifikačné číslo 54 450 811

Kupujúcim je: spotrebiteľ-fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti zamestnania alebo povolania. Nákup uskutočnený podnikateľským subjektom sa riadi podľa Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.

Orgánom dozoru pre ochranu spotrebiteľa je Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj.

OBJEDNÁVKA A UZAVRETIE ZMLUVY

Odoslanie vyplnenej objednávky kupujúcim sa považuje za návrh na uzavretie zmluvy podľa Občianskeho zákonníka, na základe ponuky predávajúceho v e-shope. K uzavretiu zmluvy dochádza potvrdením objednávky zo strany predávajúceho.

Všetky prezentácie tovaru umiestnené vo webovom rozhraní obchodu sú informatívne a predávajúci nie je povinný na tento tovar uzavrieť kúpnu zmluvu.

Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o tovare, vrátane cien jednotlivých tovarov a nákladov na vrátenie tovaru, ak tento tovar vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť obvyklou poštovou trasou. Ceny tovaru zahŕňajú daň z pridanej hodnoty a všetky súvisiace poplatky. Ceny tovaru zostávajú v platnosti, pokiaľ sú zobrazené vo webovom rozhraní obchodu. Toto ustanovenie neobmedzuje možnosť predávajúceho uzavrieť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok.

Webové rozhranie obchodu obsahuje aj informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené vo webovom rozhraní obchodu sú platné len v prípadoch, keď je tovar dodávaný v rámci územia Slovenskej republiky.

Pre objednanie tovaru kupujúci vyplní objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o: 1. objednaný tovar (objednaný tovar "vložený" kupujúcim do elektronického nákupného košíka webového rozhrania obchodu), 2. spôsob úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe dodania objednaného tovaru. 3. informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej spoločne len "objednávka").

Pred odoslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a zmeniť údaje, ktoré kupujúci uviedol v objednávke, a to aj s ohľadom na schopnosť kupujúceho odhaliť a opraviť chyby, ku ktorým došlo pri zadávaní údajov do objednávky. Kupujúci odošle objednávku predávajúcemu kliknutím na ikonu „Objednávka s povinnosťou platby!". Údaje uvedené v objednávke považuje predávajúci za správne. Ihneď po prijatí objednávky predávajúci potvrdí toto prijatie kupujúcemu e-mailom, na e-mailovú adresu kupujúceho uvedenú v užívateľskom účte alebo v objednávke (ďalej len "e-mailová adresa kupujúceho").

V závislosti od povahy objednávky (množstvo tovaru, kúpna cena, odhadované náklady na dopravu) je predávajúci vždy oprávnený požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne alebo telefonicky).

Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením akceptácie objednávky (akceptácie), ktorú predávajúci zasiela kupujúcemu e-mailom na          e-mailovú adresu kupujúceho.

Kupujúci súhlasí s tým, že pri uzatváraní kúpnej zmluvy použije komunikačné prostriedky na diaľku. Náklady, ktoré vzniknú kupujúcemu pri použití prostriedkov diaľkovej komunikácie v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefonické hovory), znáša kupujúci sám a tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby.

CENY TOVARU A PLATOBNÉ PODMIENKY

Všetky ceny produktov v e-shope sú konečné.Predajca nie je platcom DPH. Cena produktu nezahŕňa náklady na doručenie.

Predávajúci akceptuje platbu za objednaný tovar spôsobmi, ktoré sú uvedené na stránke.

Spolu s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu aj náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške. Ak nie je výslovne uvedené inak, kúpna cena zahŕňa aj náklady spojené s dodaním tovaru.
Predávajúci nepožaduje od kupujúceho zálohovú platbu ani inú obdobnú platbu. Tým nie sú dotknuté ustanovenia článku  obchodných podmienok týkajúce sa povinnosti zaplatiť kúpnu cenu tovaru vopred.
V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do niekoľkých dní od uzavretia kúpnej zmluvy.
V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný uhradiť kúpnu cenu tovaru spolu s variabilným symbolom platby. V prípade bezhotovostnej platby je povinnosť kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu a tá je splnená okamihom pripísania príslušnej sumy na účet predávajúceho.
Predávajúci je oprávnený, najmä ak kupujúci nedostane dodatočné potvrdenie objednávky, požadovať zaplatenie celej kúpnej ceny pred odoslaním tovaru kupujúcemu.
Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nie je možné kombinovať.
Ak je to obvyklé v obchodnom styku alebo ak tak ustanovujú všeobecne záväzné právne predpisy, predávajúci vystaví kupujúcemu daňový doklad - faktúru o platbách uskutočnených na základe kúpnej zmluvy. Daňový doklad - faktúru vystavuje predávajúci kupujúcemu po zaplatení ceny tovaru a zasiela ju v elektronickej podobe na elektronickú adresu kupujúceho.

DODANIE TOVARU

Ak je tovar skladom,znamená že tovar bude doručený do 1-7 prac.dní.

Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba (s výnimkou dopravcu) prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa 1) tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný, 2) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu, 3) tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní.
Ak je z dôvodov na strane kupujúceho potrebné dodať tovar opakovane alebo iným spôsobom, ako je uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručením tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.
Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalu tovaru a v prípade akýchkoľvek vád to bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vstupe do zásielky kupujúci nemusí zásielku prevziať od prepravcu.

REKLAMAČNÝ PORIADOK

Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má tovar pri prevzatí kupujúcim. Pri predávanom tovare za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena. Ak nejde o tovar, ktorý sa rýchlo kazí, alebo o použitý tovar, zodpovedá predávajúci za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka).

Záručná doba na nový tovar je 24 mesiacov, ktorá plynie od prevzatia tovaru kupujúcim. Záručná doba na použitý tovar je 12 mesiacov. Záručná doba na služby (oprava alebo úprava veci) je 3 mesiace. Záručná doba na zhotovenie tovaru na zákazku je 24 mesiacov. Ak je na predávanom tovare, jeho obale alebo návode k nemu pripojenom vyznačená lehota na použitie, záručná doba neskončí pred uplynutím tejto lehoty.

Záručný list sa vystavuje na žiadosť kupujúceho. Na uplatnenie reklamácie postačuje doklad o kúpe.

Ak má tovar vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

Kupujúci by však nemal ďalej používať tovar, na ktorom zistil vadu. Ak ide o chyby, ktoré sa vyskytnú po kúpe, treba ich vytknúť bez zbytočného odkladu od zistenia chyby, najneskôr do uplynutia záručnej doby. Po uplynutí záručnej doby právo na reklamáciu zanikne.

Za vadu nemožno považovať zmenu (vlastnosti) tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku jeho opotrebenia, nesprávneho používania, nedostatočnej alebo nevhodnej údržby, v dôsledku prirodzených zmien materiálov, z ktorých je tovar vyrobený, v dôsledku akéhokoľvek poškodenia užívateľom či treťou osobou alebo iného nesprávneho zásahu

Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať o výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád tovar riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

Ak dôjde k výmene, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia noveho tovaru. To isté platí, ak dôjde k výmene súčiastky, na ktorú bola poskytnutá záruka.

Vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

Pri uplatnení reklamácie predávajúci určí spôsob vybavenia reklamácie ihneď alebo v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

Ak kupujúci uplatnil reklamáciu výrobku počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nebude od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci je povinný poskytnúť kupujúcemu kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie. Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, predávajúci v doklade o vybavení reklamácie uvedie, komu môže kupujúci zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať kupujúcemu potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená e-mailom, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

V prípade hlásenia reklamácie prosím o vyplnenie a zaslanie reklamačného formuláru, ktorí môžete stiahnuť tu

VRÁTENIE TOVARU – ODSTÚPENIE OD ZMLUVY BEZ UDANIA DÔVODU

Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Toto právo môže využiť len spotrebiteľ.

Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa a) tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný, b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu, c) tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:

predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený.
Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie zmluvy v písomnej podobe alebo na inom trvalom nosiči (napr. e-mailom), prípadne odoslaním vyplneného formulára.

Právo na odstúpenie od zmluvy je možné uplatniť odoslaním oznámenia o odstúpení od zmluvy do 14 dní.

Po doručení oznámenia o odstúpení od zmluvy predávajúci vráti najneskôr do 14 dní kupujúcemu platbu za tovar,bez nákladov za poštovné.

Predávajúci nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.

Pri odstúpení od zmluvy predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Táto lehota sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

Pri odstúpení od zmluvy znáša kupujúci iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru a aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.

Kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

Kupujúci má po doručení tovaru možnosť odskúšať jeho funkčnosť, nemôže však tovar používať, ak odstupuje od zmluvy. Na účely zistenia povahy, charakteristík a funkčnosti tovaru by mal spotrebiteľ s tovarom manipulovať a skontrolovať ho len takým spôsobom, akým by mu to bolo umožnené v „kamennom" obchode. Od kupujúceho sa vyžaduje, aby počas lehoty na odstúpenie od zmluvy s tovarom manipuloval a kontroloval ho s náležitou starostlivosťou. Napríklad zakúpené oblečenie by mal kupujúci len vyskúšať, ale nemal by ho nosiť, a tovar by mal vrátiť s pôvodnými visačkami či inými ochrannými alebo identifikačnými prostriedkami.

Ak je kupujúcemu spolu s tovarom poskytnutý dar, darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim sa uzatvára s podmienkou, že ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, darovacia zmluva na takýto dar stráca svoju účinnosť a kupujúci je povinný vrátiť tovar predávajúcemu a poskytnutý dar.

ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV

Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (napríklad e-mailom), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho spotrebiteľské práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm.

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 10.04.2023                                                                                                                                                                     Pre predaj tovaru prostredníctvom on-line obchodu umiestneného na internetovéj adrese WWW.Missdangerous.com.

UŽIVATEĽSKÝ ÚČET

Na základe registrácie kupujúceho vykonanej na webovej stránke WWW.Missdagerous.com má kupujúci prístup k svojmu používateľskému rozhraniu. Z jeho užívateľského rozhrania si môže kupujúci objednať tovar (ďalej len "užívateľský účet"). Ak to webové rozhranie obchodu umožňuje, kupujúci si môže objednať tovar bez registrácie aj priamo z webového rozhrania obchodu.
Pri registrácii na webovej stránke a objednávaní tovaru je kupujúci povinný poskytnúť všetky údaje správne a pravdivo. Kupujúci je povinný aktualizovať údaje uvedené v užívateľskom účte pri akejkoľvek ich zmene. Údaje poskytnuté kupujúcim v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru považuje predávajúci za správne.                                                                                                                                                                                                                                                  Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť o informáciách potrebných na prístup k svojmu užívateľskému účtu.                                                                                                                                                                                                          Kupujúci nie je oprávnený umožniť používanie užívateľského účtu tretím osobám.                                                                                                                      Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, najmä ak kupujúci nepoužíva svoj užívateľský účet dlhšie, ako nepoužíva, alebo ak kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok).                                                                                                                                                                                    Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť k dispozícii nepretržite, najmä s ohľadom na nevyhnutnú údržbu hardvéru a softvéru predávajúceho, alebo nevyhnutnú údržbu hardvéru a softvéru tretích osôb.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spolu s našimi podmienkami používania a zásadami používania cookies, tento dokument vysvetľuje, ako zhromažďujeme a nakladáme s vašimi osobnými údajmi na stránke WWW.Missdangerous.com. Aktuálnu verziu podmienok nájdete vždy na tejto stránke.
Sme k vám otvorení

Vaše informácie budeme zhromažďovať, používať a zdieľať len spôsobmi, ktoré sú popísané v týchto zásadách.

Zaisťujeme bezpečnosť vašich informácií

Zaväzujeme sa k zachovaniu bezpečnosti osobných údajov, ktoré nám poskytujete.

Nad svojimi údajmi máte stále kontrolu

Vaše osobné údaje a nastavenie komunikácie môžete kedykoľvek aktualizovať. Na základe vašej žiadosti vaše osobné údaje zmažeme.

AKÉ ÚDAJE SPRACOVÁVAME?

Údaje poskytnuté zákazníkmi. Na Missdangerous spracovávame osobné údaje užívateľoch. Primárne sú spracovávané osobné údaje, ktoré nám sami poskytnete pri registrácii na Missdangerous. Tieto údaje zahŕňajú najmä e-mailovú adresu, tel. číslo, meno a priezvisko. Pokiaľ budete chcieť, môžete uviesť i ďalšie údaje, napríklad fotografiu, aktuálne miesto pobytu, záujmy vedené v rámci služby či iné údaje.

Údaje z Facebooku. Ak pre registráciu využijete sociálnu sieť Facebook, umožníte Missdangerous prístup k Vášmu verejnému profilu, dátumu narodenia, údajom o aktuálnom mieste pobytu, zoznamu priateľov na sieti Facebook a e-mailovej adrese. Súčasťou Vášho verejného profilu na Facebooku je Vaše meno a priezvisko, profilový obrázok, veková kategória, údaj o pohlaví a ďalšie verejné informácie podľa Vášho nastavenia.

Údaje získané prostřednictvím cookies. Pre lepšie cielenie reklamných kampaní a vylepšovanie ponuky produktov a služieb využíva Missdangerous informácie o produktoch, ktoré naši zákazníci zakúpili. Ak ste vo Vašom prehliadači povolili ukladanie cookies a súhlasíte s ich používaním, získava Missdangerous údaje o návšteve webových stránok, prezeraných produktoch a ďalšej aktivite na webových stránkach.

Missdangerous nezbiera ani inak nespracováva akékoľvek citlivé osobné údaje zahŕňajúce napr. údaje o Vašom zdravotnom stave, vyznaní, či presvedčení apod.

Kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim za účelom realizácie práv a povinností z kúpnej zmluvy a za účelom vedenia užívateľského účtu. Pokiaľ si kupujúci nezvolí inú možnosť, súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim aj za účelom zasielania informácií a obchodných oznámení kupujúcemu. Súhlas so spracovaním osobných údajov v celom rozsahu podľa tohto článku nie je podmienkou, ktorá by sama osebe bránila uzavretiu kúpnej zmluvy.

PRE AKÉ ÚČELY ÚDAJE SPRACOVÁVAME?

Pre ponuku našich produktov a propagáciu Missdangerous formou obchodných oznámení zasielaných užívateľom využíva Missdangerous predovšetkým e-mailovú adresu. Spracovanie prebieha v tomto prípade len na základe Vášho súhlasu, ktorú je úplne dobrovoľný, a aj v prípade jeho neudelenia môžete naďalej plne využívať naše webové stránky. Súhlas Missdangerous udeľujete v priebehu registrácie či zadaní vašej e-mailovej adresy, alebo neskôr v nastavení Vášho užívateľského účtu. Vezmite, prosím, na vedomie, že registrovať sa na Missdangerous môžu len osoby staršie než 15 rokov. Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať kliknutím na príslušný odkaz umiestnený v každom obchodnom oznámení alebo v nastavení užívateľského účtu.

Pre lepšie cielenie reklamy a propagácie spracováva Missdangerous pri využití cookies údaje o návšteve webových stránok, prezeraných produktoch a ďalšej aktivite na webových stránkach. Spracovanie je možné len na základe Vášho súhlasu s používaním prúslušných cookies. Aj tento súhlas je úplne dobrovoľný. Spravidla na základe uvedených dát získava Missdangerous štatistiky, analýzy a reporty o chovaní užívateľov webových stránok. Na ich základe je potom možné lepšie zacieliť reklamu alebo prispôsobiť obsah webových stránok tomu, čo Vás naozaj zaujíma a čo hľadáte, alebo čo zaujíma všeobecne väčšiu skupinu užívateľov. V tomto prípade je spracovanie osobných údajov spravidla automatizované. Viac informácií o cookies nájdete na stránke so zásadami používania cookies.

Pre urýchlenie platobných transakcií môžeme spracovávať osobné údaje v rozsahu: meno, e-mailová adresa, telefónne číslo, fakturačná adresa a dodacia adresa. Osobné údaje sú zdieľané s vydavateľom platobnej karty pre jednoduchšie posúdenie rizika transakcie a urýchlenie nákupného procesu. Kompletné informácie o transakcii má iba vydavateľ platobnej karty. Osobné údaje sú uchovávané po dobu posúdzovania transakcie.

Predávajúci môže poveriť tretiu stranu ako sprostredkovateľa spracovaním osobných údajov kupujúceho. S výnimkou osôb, ktoré prepravujú tovar, predávajúci neposkytne osobné údaje tretím osobám bez predchádzajúceho súhlasu kupujúceho.

Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a že bol poučený, že ide o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov.

ODVOLANIE SÚHLASU A ZRUŠENIE ZASIELANIA OBCHODNÝCH OZNÁMENÍ

Užívatelia Missdangerous môžu kedykoľvek zrušiť odoberanie obchodných oznámení, a to:

kliknutím na príslušný odkaz umiestnený v zápätí každého obchodného oznámenia; alebo
Vyjadriť námietku proti spracovaniu osobných údajov na e-mailovej adrese info@missdangerous.com, alebo prostredníctvom ďalších kontaktov uvedených v týchto prvidlách.

Cookies. Ak chcete na svojom zariadení zakázať ukladadnie cookies, môžete zmeniť nastavenie priamo vo svojom prehliadači. V prípade, že zakážete Missdangerous ukladanie cookies, nemusia niektoré časti webových stránok pracovať správne. Viac informácií o zákaze a zmazaní cookies nájdete na stránke Zásady používania cookies.

AKÉ SÚ VAŠE PRÁVA?

V súvislosti so spracovaním osobných údajov sa môžete obrátiť na Missdangerous a požadovať:

Informácie ohľadom osobných údajov, ktoré Missdangerous spracováva, ohľadom účelu a povahy spracovania osobných údajov, vrátane informácie o prípadných príjemcoch osobných údajov mimo Missdagerous. Všeobecné informácie o činnostiach spracovania osobných údajov sú obsiahnuté v týchto pravidlách.
Prístup k údajom, ktoré ste poskytli Missdangerous, či už v priebehu registrácie alebo vytvorenia objednávky. V prípade uplatnenia tohto práva Vám Missdangerous potvrdí, či a aké konkrétne osobné údaje sú spracovávané a prípadne Vám budú tieto údaje sprístupnené spoločne s informáciami o ich spracovaní.
Opravu osobných údajov, ak sú akokoľvek nepresné alebo neúplné.
Vysvetlenie a odstránenie závadného stavu (nepr. blokáciu, opravu, doplnenie či likvidáciu osobných údajov), ak sa domnievate, že Missdangerous spracováva osobné údaje v rozpore s ochranou Vášho osobného a súkromného života alebo v rozpore s právnymi predpismi.

Výmaz osobných údajov (tzv. Právo byť zabudnutý) alebo ich obmedzené spracovanie, ak už nie sú potrebné pre uvedené účely, alebo ak už Missdangerous nemá zákonný dôvod osobné údaje spracovávať, vrátane prípadov, kedy s ich ďalším spracovávaním nesúhlasíte. V rámci splnenia uvedených podmienok Missdangerous Vaše údaje úplne alebo čiastočne zlikviduje.

Ak máte pocit, že s vašimi údajmi nie je zachádzané správne, môžete podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov.

Ďalej môžu zákazníci Missdangerous vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov v prípade zasielania obchodných oznámení alebo vyhodnocovania nákupných preferencií, na základe ktorej Missdangerous neodkladne ukončí spracovanie osobných údajov pre tieto účely.

BEZPEČNOSŤ

Missdangerous dbá na bezpečnosť Vašich údajov. Zaobchádzanie s osobnými údajmi prebieha plne v súlade s platnými právnymi predpismi, vrátane všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR). Missdangerous kladie pri spracovávaní osobných údajov veľký dôraz na technické aj organizačné zabezpečenie spracovávaných údajov.

Všetky osobné údaje v elektronickej forme sú uložené v databázach a systémoch, ku ktorým majú prístup len osoby, ktoré potrebujú s osobnými údajmi bezprostredne nakladať pre účely uvedené v týchto pravidlách, a to len v nevyhnutnom rozsahu. 

Kupujúci berie na vedomie, že je povinný uviesť svoje osobné údaje (pri registrácii, vo svojom užívateľskom účte, pri objednávke z webového rozhrania obchodu) správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o akejkoľvek zmene svojich osobných údajov.

ZASIELANIE OBCHODNÝCH SPRÁV A UKLADANIE SÚBOROV COOKIE

Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií týkajúcich sa tovaru, služieb alebo podnikania predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho a súhlasí s prijímaním obchodných oznámení od predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho.
Kupujúci súhlasí s ukladaním tzv. cookies na svojom počítači. V prípade, že je možné uskutočniť nákup na internetovej stránke a povinnosti predávajúceho vyplývajúce z kúpnej zmluvy je možné splniť bez uloženia tzv. cookies na počítači kupujúceho, môže kupujúci súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať.

DODANIE
Kupujúcemu môže byť doručené na elektronickú adresu kupujúceho.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom sa zmluvné strany dohodli, že vzťah sa riadi Slovenským právom. Tým nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.
Ak je alebo sa niektoré ustanovenie Podmienok stane neplatným alebo neúčinným, neplatné ustanovenia sa nahradia ustanovením, ktorého význam sa čo najviac približuje neplatnému ustanoveniu. Neplatnosť alebo neúčinnosť jedného ustanovenia nemá vplyv na platnosť ostatných ustanovení.
Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná.
Príloha k Obchodným podmienkam pozostáva zo vzorového formulára na odstúpenie od kúpnej zmluvy.
Kontaktné údaje predávajúceho: dodacia adresa Kukučínova 4445/30, 92601 Sereď, e-mailová adresa info@missdangerous.com, telefón +421 910 304 054.

V Seredi dňa 29.03.2023Potrebujete poradiť?

Kontaktujte nás:

Prihlásenie

Zabudnuté heslo

Predvoľby súkromia
Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti
Naša webová stránka ukladá údaje na vašom zariadení (súbory cookie a úložiská prehliadača) na identifikáciu vašej relácie a dosiahnutie základnej funkčnosti platformy, zážitku z prehliadania a zabezpečenia.
Môžeme ukladať údaje na vašom zariadení (súbory cookie a úložiská prehliadača), aby sme mohli poskytovať doplnkové funkcie, ktoré zlepšujú váš zážitok z prehliadania, ukladať niektoré z vašich preferencií bez toho, aby ste mali používateľský účet alebo bez prihlásenia, používať skripty a/alebo zdroje tretích strán, widgety atď.

Prihlásenie

Zabudnuté heslo

Produkt bol vložený do košíku
Pokračovať v nákupe Objednať